Hoàn thiện dự án cho văn phòng cao cấp tại Lotte và Keangnam

RUCHE vừa Hoàn thiện dự án cho văn phòng cao cấp tại tòa nhà Lotte và Keangnam. 

Toàn bộ đều là ảnh chụp thật của RUCHE

Chia sẻ: